Standard ISVS – povinně zvěřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Úplný oficiální název povinného subjektu.

 • obec Ostrovec – Lhotka. Části obce jsou Ostrovec a Lhotka.

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České Republiky, v platném znění,
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

3. Organizační struktura

Popis organizační struktury povinného subjektu.

 • Zastupitelstvo obce
 • Starosta
 • Místrostarosta
 • Kontrolní výbor
 • Finanční výbor

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

 • Kontaktní poštovní adresa: Ostrovec-Lhotka, č.p. 64 / 338 08 / Zbiroh
 • telefon: 724 182 436
 • oficiální e-mailobec.ostrovec-lhotka@worldonline.cz
 • ID datové schránky:

5. Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti: 0212217009/0300

6. IČ

 • Identifikační číslo organizace (IČ): 00573949

7. DIČ

 • Daňové identifikační číslo (DIČ):

8. Rozpočet

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů, obecně závazné vyhlášky a další hlavní dokumenty:

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace. Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

 

 • telefonicky
 • osobně (na obecním úřadě v úřední hodiny)
 • poštou
 • e-mailem
 • datovou schránkou
 • e- podatelnou

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádosti a další podání je možné podat osobně na obecním úřadu.
 • e-podatelnou

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

 • Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)

12. Formuláře

 • Všechny formuláře lze získat na obecním úřadě.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu s obcí, a to včetně informace kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

15. Úhrady za poskytováné informace

 • Obec Ostrovec – Lhotka poskytuje informace bezplatně.

.16. Licenční smlouvy

 • Obec Ostrovec – Lhotka nemá uzavřenou žádnou licenční smlouvu.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva podle §18 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, o činnosti obce v oblasti poskytování informací a to minimálně za dva předchozí kalendářní roky.